top of page

Fortrolighedspolitik

Sådan foregår det i klinikken

I forbindelse med første møde med klienten/kunden informeres om dataindsamling/dataopbevaring og samtykkeerklæring underskrives.

Personoplysninger anvendes alene til identifikation af den pågældende klient.

Helbreds oplysninger indhentes for at behandlingsplan kan udarbejdes og den bedst mulige behandling for den pågældende klient kan gennemføres.

Klienten/kunden informeres om, at samtykke til enhver tid kan tilbagekaldes.

Klienten/kunden informeres om, at journal oplysninger efter ønske fra klienten/kunden kan overføres til anden behandler senest 4 uger efter anmodning herom er fremsat.

Det oplyses overfor klienten/kunden, at såfremt klienten/kunden ikke ønsker at underskrive samtykkeerklæring eller trækker samtykket tilbage kan samarbejdet/behandlingen ikke iværksættes eller fortsættes.

Jf. gældende lov (Lov nr. 351 af 19/5-2004 om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere) § 2 stk. 3 er klinikken forpligtet til at føre journal over enhver klient/behandling.

Der optages journal alt efter hvilken behandling, der skal påbegyndes.

Klienten har jf. gældende regler beskrevet i Databeskyttelsesforordning af 25. maj 2018 til enhver tid ret til indsigt (art. 13), berigtigelse (art. 16), mulighed for sletning (retten til at blive glemt) (art.17), dataportabilitet (art. 20), indsigelse (art. 21) samt til at trække tilladelse/samtykke tilbage (art. 7).

Samtykkeerklæringer og journaler opbevares i papirform i aflåst skab i aflåst klinikrum. Opbevares så længe behandling pågår og så længe journalen er opbevaret i klinikken.

Samtykkeerklæringer slettes samtidig med sletning af journal, hvilket sker på anmodning fra klienten/kunden eller senest 5 år efter seneste kontakt.

Papirjournaler makuleres, elektroniske journaler slettes fra egen computer samt fra databehandlers database, f.eks. hos FDZ eller CBIT (eller tilsvarende).

(Ved behandling, hvor der tages foto, (før/efter behandling) med almindeligt kamera, udprintet foto til journalen, hvorefter foto slettes fra SD-kortet i kamera.) Slettes på samme måde som journaler.

(Ved samarbejde med kommunale instanser og sundhedsforsikringer overføres personoplysninger og evt. helbreds oplysninger i krypteret form efter indhentning af særligt samtykke).

Såfremt der sker væsentligt brud på personsikkerheden iværksættes sikkerhedsforanstaltninger straks.(indenfor 24-48 timer). Klienter/kunder samt Datatilsynet underrettes senest 72 timer efter klinikken er blevet bekendt med bruddet.

Evt. klage over databehandling hos behandleren kan indgives skriftligt til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, jf. gældende regler.

bottom of page